Redegjørelser for åpenhetsloven

Tydelig samfunnsansvar

Vi i blinQ stiller tydelige krav til våre underleverandører og samarbeidspartnere rundt det å ha implementert gode rutiner for miljøledelse og bærekraft. Eksempelvis kan det være livsyklushåndtering, der våre partnere må vise til en god prosess for gjenbruk og miljømessig resirkulering.

Vi forventer gode forretningsetiske retningslinjer hos våre leverandører. I blinQ er vi bevisst på våre leveransemodeller. Gjennom begrensede transport- og logistikkoperasjoner ønsker vi blant annet å redusere karbonutslipp. VI benytter nesten utelukkende drop- shipment som logistikk modell, da med vareleveranser direkte til sluttkunde fra produsent eller distributør.

Våre fire bærekraftsmål​

 • Fokus på å ansette nyutdannede og gi de muligheter for personlig utvikling
 • Innen 2025 skal 1 av 3 ansettelser være nyutdannede med tilrettelagt trening og veiledning av erfarne ansatte
 • Kontinuerlig kursing av ansatte for å sikre god utnyttelse og gjenbruk av teknologi
 • Investere i kontinuerlig utvikling hos egne ansatte gjennom intern-trening, tilgang på lab-ressurser og videreutdanning eksternt
 • Stimulere unge til å velge utdanning innen teknologifag – utarbeide stipendordning
 • Særskilt oppfordre personer med nedsatt funksjonsevne til å søke ansettelse i blinQ
 • Kontinuerlig arbeide for teknologisk utvikling, innovasjon og adopsjon av verktøy for bærekraftig bruk av miljøressurser
 • Digital samhandling, effektiv arealutnyttelse, reduksjon av svinn i produksjons virksomheter, system for transparens i leverandør oppfølging
 • Levere positiv vekst år over år for å sikre trygge arbeidsplasser med rom til å investere i lokalt næringsliv samt skape miljøer for innovasjon og utvikling
 • Være en ressurs hos våre kunder, slik at de kan prioritere andre arbeidsoppgave
 • Det som skapes lokalt, reinvesteres i lokale vekstinitiativ og innovasjon for trygge arbeidsplasser og utvikling av blinQ som lokal fyrtårnsbedrift
 • Søke å bidra til et bedre lokalsamfunn ved deltakelse og støtte til lokale initiativ og veldedige formål
 • Støtte lokal breddeidrett gjennom fast program for økonomisk støtte per lokasjon og per ansatt
 • Støtte til veldedige organisasjoner som TV-aksjon, Kreftforeningen og andre
 • Kontorlokaler i tilknytning til offentlig transport. Alle oppfordres til å reise kollektivt
 • Miljømessig avhending eller gjenbruk av alt IT-utstyr i gjennom partnere 3StepIT og Alternativ Data
 • Tilby og anmode alle kunder om miljømessig avhending eller gjenbruk av IT-utstyr i samarbeide med blinQ
 • Krav til bruk av digitale samhandlingsarenaer og digitale møter for alle møter som ikke absolutt krever reise
 • Alt avfall kildesorteres og gjenvinnes i samarbeid med gårdeier

Stolt bidragsyter til

world map 146505 1280

Konkrete forbedringstiltak 2023:

 1. blinQ vil i 2023 etablere stipend på 2 x kr. 25.000,- samt en bærbar PC for kvinner som søker videreutdanning innen teknologi og hvor slikt stipend er en forutsetning for å kunne ta slik utdanning. blinQ vil selv ikke være part i utvelgelsen eller kreve gjenytelser i noen form
 2. Vurdere utvidet samarbeide med lokal aktør innen samfunnsansvar, eks. Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Røde Kors etc.
 3. Delta som frivillige på utvalgte dugnadsaktiviteter og/eller arrangementer som Alternativ Jul, Bøssebærer under TV-aksjonen
 4. Fortsette å støtte utvalgte veldedige formål
 5. Videreutvikle mentorprogram for unge talenter
 6. Utforske samarbeid med tjenesteytere innenfor arbeidstiltak for tilpasset arbeidsplasserfaring
 7. Profesjonalisere program og verktøy for optimal brukeradopsjon og målbar gevinstrealisering i våre kundeprosjekter
Det er viktig for oss

Våre kontorlokasjoner, er valgt ut fra nærhet til offentlig transport, energiklassifisering og planløsning. blinQ har ingen parkeringsplasser til egne ansatte, men oppfordrer til bruk av offentlig transport til og fra arbeid og oppdragssted.

Alt avfall fra blinQ resirkuleres og gjenvinnes gjennom felles ordninger, og grønt returpunkt på de lokasjoner vi disponerer.

I den digitale tiden vi står i, etterlever vi vårt miljøansvar med interne rutiner for elektroniske arkiv og signeringsløsninger for alt av dokumenthåndtering. Utskrift holdes til et absolutt minimum. For å redusere reiseaktivitet både lokalt og nasjonalt, benytter vi der det er mulig elektroniske arenaer for både interne og eksterne møter. For oss i blinQ, er dette noen viktige prioriteringer og våre bevisste mål for et bedre miljø mot 2030.

blinQ bærekraft