Pål Gran sirkelbakgrunn

Økosystemer i blinQ

Et hvert prosjekt må beskrives med fokus på verdi for virksomheten. Verdi for virksomheten er gjerne knyttet opp i mål for vekst, kost/effektivitet eller kontroll.

Når det er identifisert hvilke forretningsmål som skal innfris ved bruk av teknologi, endring av brukeradferd eller kombinasjon av disse, må det beskrives det eller de økosystemer som blir påvirket av endringen. En økosystem-tilnærming gjør det enklere å både visualisere kompleksitet og kvalitetssikre at avhengigheter og eventuelle utfordringer avdekkes og adresseres så tidlig som mulig.

blinQ har tre tjenesteområder som spenner på tvers av alle økosystemer. Disse er Brukerstøtte og Forvaltning, Sikkerhet og Samsvar, samt Brukeradopsjon og Endringsledelse. Alle øvrige tjenester er plassert i et økosystem.

Felles tjenesteområder

Brukerstøtte og Forvaltning

blinQ har dedikerte team for å bistå kundenes brukere, forvalte infrastruktur og tjenester i henhold til god praksis samt beredskap/on-call tjenester for kritiske systemer. blinQ har en etablert Servicedesk satt opp etter god praksis fra ITIL og kunder med forvaltningsavtale hos blinQ får en dedikert Serviceleder. For monitorering/overvåking av systemer og tjenester, benyttes blinQ sin b24x7 plattform. For preventivt vedlikehold vil blinQ sine ressurser proaktivt følge opp anbefalinger og varslinger fra systemer som Microsoft Defender og Security Center m.fl. Mange kunder har valgt å flytte sine driftstjenester fra en tradisjonell serviceprovider til blinQ som en del av en modernisering av plattformen. blinQ har ingen teknisk gjeld som legger føringer for hva blinQ vil anbefale kunder. Når blinQ tar over drift/forvaltningsansvar for tjenester, vil blinQ sikre at hele økosystemet er dekket av leveransen og utarbeide RACI-matrise for de ulike tjenester slik at roller og ansvar er tydelig plassert.

Sikkerhet og Samsvar

Uansett om kunden skal forvalte tjenesten etter implementering eller om blinQ skal ta dette ansvaret, vil ZeroTrust som rammeverk oftest være førende. Formålet er å sikre data og tilgjengelighet på systemer og dette krever sikring av både identiteter, maskiner, applikasjoner og nettverk. Informasjon og varsling om endringer og avvik fra ønsket adferd gir underlaget for å dokumentere samsvar. Å både etablere og forvalte tjenester etter ZeroTrust kan være krevende for forvaltningsapparatet og innebærer ofte endringer for kundens brukere, men gevinsten gjennom kontroll av risiko er desto større. Regler og retningslinjer for sikkerhet og samsvar må være forankret i ledelsen og formidles ut til organisasjonen med en god forklaring på «hvorfor». blinQ har rådgivere som bistår med å definere risikoeksponering, anbefale formålstjenlige tiltak og mekanismer og støtte kunden innen brukeradopsjon. Rådgivning innen Sikkerhet og Samsvar berører alle økosystemer. Regler og automatikk for sikkerhet og samsvar må kunne forvaltes godt over tid og baseres på sentrale tjenester.

Brukeradopsjon og Endringsledelse

De fleste virksomheter må forholde seg til ulike type brukere, både de som ønsker endring og modernisering velkommen og de som gjerne vil ha det slik det alltid har vært. For at en virksomhet skal få realisert ønskede gevinster fra en endring, må brukerne følge de retningslinjer og prosesser som er vedtatt. Dette sikres best gjennom delaktighet, god opplæring og god kommunikasjon av hvordan endringen over tid vil være til gunst for den enkelte (jobbsikkerhet, enklere arbeidsdag etc.). Brukeradopsjon og Endringsledelse berører de fleste endringsprosjekter og på tvers av økosystemer og bør støttes av erfarne rådgivere. blinQ har rådgivere med bred erfaring på området.

Ønsker du å se hva vi kan gjøre sammen?

Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om behov