Systemutvikling og innsikt

Økosystemet for Systemutvikling og innsikt omfatter både skreddersøm av løsninger og tilpasning av standard produkter. Med egne utviklerteam innen Java og .Net, Power Platform og Enterprise BI/BIML, kan blinQ støtte sine kunder på digitaliseringsreisen.
circle pattern oransj

blinQ leverer blant annet følgende:

Fullstack Java

Fullstack .Net

blinQ Innsikt

UX/Interaksjonsdesign

Peer review/Kodesjekk

Landing Zone

Scrum Master/Prosjektledelse

CRM - blinQ Suite

Innen Systemutvikling og innsikt, er det også utviklet egne produkter og tjenester innen CRM, prosjektstyring, saksbehandling, dokumentmaler, meldingstjenester og spørreundersøkelser, alle levert som abonnementsbasert tjeneste.

Felles tjenesteområder

blinQ har dedikerte team for å bistå kundenes brukere, forvalte infrastruktur og tjenester i henhold til god praksis samt beredskap/on-call tjenester for kritiske systemer. blinQ har en etablert Servicedesk satt opp etter god praksis fra ITIL og kunder med forvaltningsavtale hos blinQ får en dedikert Serviceleder. For monitorering/overvåking av systemer og tjenester, benyttes blinQ sin b24x7 plattform. For preventivt vedlikehold vil blinQ sine ressurser proaktivt følge opp anbefalinger og varslinger fra systemer som Microsoft Defender og Security Center m.fl. Mange kunder har valgt å flytte sine driftstjenester fra en tradisjonell serviceprovider til blinQ som en del av en modernisering av plattformen. blinQ har ingen teknisk gjeld som legger føringer for hva blinQ vil anbefale kunder. Når blinQ tar over drift/forvaltningsansvar for tjenester, vil blinQ sikre at hele økosystemet er dekket av leveransen og utarbeide RACI-matrise for de ulike tjenester slik at roller og ansvar er tydelig plassert.

Uansett om kunden skal forvalte tjenesten etter implementering eller om blinQ skal ta dette ansvaret, vil ZeroTrust som rammeverk oftest være førende. Formålet er å sikre data og tilgjengelighet på systemer og dette krever sikring av både identiteter, maskiner, applikasjoner og nettverk. Informasjon og varsling om endringer og avvik fra ønsket adferd gir underlaget for å dokumentere samsvar. Å både etablere og forvalte tjenester etter ZeroTrust kan være krevende for forvaltningsapparatet og innebærer ofte endringer for kundens brukere, men gevinsten gjennom kontroll av risiko er desto større. Regler og retningslinjer for sikkerhet og samsvar må være forankret i ledelsen og formidles ut til organisasjonen med en god forklaring på «hvorfor». blinQ har rådgivere som bistår med å definere risikoeksponering, anbefale formålstjenlige tiltak og mekanismer og støtte kunden innen brukeradopsjon. Rådgivning innen Sikkerhet og Samsvar berører alle økosystemer. Regler og automatikk for sikkerhet og samsvar må kunne forvaltes godt over tid og baseres på sentrale tjenester.

De fleste virksomheter må forholde seg til ulike type brukere, både de som ønsker endring og modernisering velkommen og de som gjerne vil ha det slik det alltid har vært. For at en virksomhet skal få realisert ønskede gevinster fra en endring, må brukerne følge de retningslinjer og prosesser som er vedtatt. Dette sikres best gjennom delaktighet, god opplæring og god kommunikasjon av hvordan endringen over tid vil være til gunst for den enkelte (jobbsikkerhet, enklere arbeidsdag etc.). Brukeradopsjon og Endringsledelse berører de fleste endringsprosjekter og på tvers av økosystemer og bør støttes av erfarne rådgivere. blinQ har rådgivere med bred erfaring på området.

Ønsker du å se hva vi kan gjøre sammen?

Ta kontakt for mer informasjon eller for en diskusjon om behov